Privatumo politika

Savininkas ir jo kontaktinė informacija

Asmens duomenų tvarkymo valdytojas yra UAB TERGA, registracijos numeris: 00000000000, juridinis adresas: Kretingos g 4-1, LT-92208, Klaipeda, (toliau - TERGA).

TERGA kontaktinė informacija su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais yra: info@greenhouses.lt. Naudodami šią kontaktinę informaciją arba susisiekę TERGA juridiniu adresu, galite užduoti klausimą apie asmens duomenų tvarkymas. Prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo galima pateikti čia nustatyta tvarka.

Dokumento taikymo sritis

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė yra nustatyta arba kurio tapatybė gali būti nustatyta – TERGA klientų, bendradarbiavimo partnerių ar jų darbuotojų, kandidatų į darbą vardas, pavardė, socialinio draudimo kodas, gyvenamoji vieta vietos adresas, asmens telefono numeris, asmeninis el. paštas, užsiėmimas, pajamų dydis, gauta paslaugas, atsiskaitymo informaciją, telefono ir elektroninio ryšio informaciją ir kitą informaciją, priskirtinas fiziniam asmeniui.

Privatumo politika taikoma siekiant užtikrinti privatumo ir asmens duomenų apsaugą:

 • fiziniams asmenims – klientams ir kitiems paslaugų vartotojams (įskaitant potencialius, buvusius ir esamas), taip pat tretiesiems asmenims, kurie, susiję su paslaugų teikimu fiziniam asmeniui (klientas, vartotojas) gauna ar perduoda TERGA bet kokią informaciją (įskaitant kontaktus, mokėtojai ir pan.);
 • TERGA parduotuvė;
 • TERGA tvarkomų svetainių ir mobiliųjų programėlių lankytojams (toliau – Klientai).

TERGA rūpinasi Klientų privatumu ir asmens duomenų apsauga, gerbia Klientų teises į asmens duomenų tvarkymo teisėtumą pagal galiojančius teisės aktus – Latvijos Respublikos įstatymus ir pavaldžios teisės aktai, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsauga dėl asmens duomenų tvarkymo ir laisvo tokių duomenų judėjimo (Reglamentas) ir kt taikomus įstatymus privatumo ir duomenų tvarkymo srityje. Privatumo politika taikoma duomenų tvarkymui, neatsižvelgiant į Kliento pateiktą formą ir/ar laikmeną asmens duomenis (svetainėje TERGA, mobiliosiose programėlėse, popieriniu formatu arba elektroniniu būdu) ir kokiose įmonės sistemose ar popierine forma jie apdorojami.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

TERGA tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

1. Už paslaugų teikimą ir prekių pardavimą:

 • kliento tapatybei nustatyti;
 • už sutarties parengimą ir sudarymą;
 • prekių pristatymui ir garantinių paslaugų teikimui (sutartinių įsipareigojimų vykdymui);
 • paslaugų veikimo užtikrinimui / palaikymui;
 • prievolių įvykdymo garantijos;
 • prekių ir paslaugų tobulinimui, naujų prekių ir paslaugų kūrimui;
 • skatinti naudojimąsi paslauga;
 • reklamai ir paslaugų platinimui arba komerciniais tikslais;
 • klientų aptarnavimui; prieštaravimų svarstymui ir apdorojimui;
 • klientų išlaikymui, lojalumo ugdymui, pasitenkinimo matavimui;
 • atsiskaitymo administravimui;
 • skolų išieškojimui ir išieškojimui;
 • pagrindinių puslapių ir programų mobiliesiems priežiūrai ir tobulinimui.
2. Verslo planavimui ir analizei:

 • statistikai ir verslo analizei;
 • planavimui ir apskaitai; efektyvumui matuoti;
 • duomenų kokybės užtikrinimui;
 • už rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų atlikimą;
 • už ataskaitų rengimą;
 • klientų apklausoms;
 • rizikos valdymo veikloje.
3. Už informacijos teikimą valstybės valdymo institucijoms ir operatyvinės veiklos subjektams išorės reglamentuose aktuose nustatytais atvejais ir apimtimi.

4. TERGA turto ir asmenų apsaugai, vagysčių ir nesąžiningos veiklos prevencijai TERGA biure ir parduotuvėse, už nusikalstamos veikos fiksavimą, galimų pažeidėjų nustatymą Vaizdo įrašas stebėjimo ribose. Vaizdo stebėjimo metu duomenys saugomi iki 30 dienų. Pasibaigus šiam laikotarpiui TERGA užtikrina visišką automatinį duomenų ištrynimą, jei duomenų anksčiau nebuvo prašoma arba jie nebuvo aptikti nusikalstamas veikas. Jeigu duomenų anksčiau buvo prašoma iš kompetentingų valstybės ar vietos valdžios institucijų arba yra nusikalstamos veikos nustatomos, duomenys saugomi pagal poreikį.

5. Kitiems specifiniams tikslams, apie kuriuos Klientas informuojamas tuo metu, kai pateikia atitinkamus duomenis TERGA.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

TERGA tvarko Kliento asmens duomenis remdamasi šiais teisiniais pagrindais:

 • sutarčiai sudaryti ir vykdyti – Užsakovo pageidavimu sudaryti sutartį ir užtikrinti jos vykdymą;
 • už norminių aktų vykdymą - vykdyti TERGA privalomus išorės norminius aktus įsipareigojimai;
 • pagal Kliento – duomenų subjekto sutikimą;
 • teisėtais (teisėtais) interesais – realizuoti esamus santykius tarp TERGA ir Kliento įsipareigojimus ar teisėtus (teisėtus) TERGA interesus, kylančius iš sudarytos sutarties ar įstatymo.

Teisiniai (teisėti) TERGA interesai yra:

 • vykdyti komercinę veiklą;
 • siūlyti kokybiškus ir patikrintus IT produktus ir sprendimus;
 • prieš sudarydami sutartį patikrinkite Kliento tapatybę;
 • užtikrinti sutartinių įsipareigojimų vykdymą;
 • užkirsti kelią nepagrįstai finansinei rizikai jūsų komercinei veiklai (įskaitant kredito rizikos įvertinimą prieš prekių ir paslaugų pardavimo bei sutarties vykdymo metu);
 • išsaugoti Klientų paraiškas ir pristatymus dėl prekių pirkimo ir paslaugų teikimo, kitas programas ir pranešimai, pastabos apie juos, įskaitant pateiktus žodžiu, skambinant ir interneto svetainėse;
 • išanalizuokite TERGA namų puslapių, svetainių ir mobiliųjų aplikacijų veikimą, sukurkite ir įgyvendinkite patobulinimai; administruoti Kliento paskyrą TERGA svetainėse, svetainėse ir mobiliosiose programose;
 • atlikti veiksmus siekiant išlaikyti klientus; segmentuoti klientų duomenų bazę efektyvesniam paslaugų teikimui; kurti ir kurti prekes ir paslaugas; reklamuoti savo prekes ir paslaugas siųsdami komercinius pranešimus;
 • siųsti kitas ataskaitas apie sutarties vykdymo eigą ir su sutarties vykdymu susijusius įvykius, taip pat vykdyti Klientų apklausos apie prekes ir paslaugas bei jų naudojimosi jomis patirtį; užkirsti kelią sukčiavimui;
 • teikite įmonės valdymą, finansinę ir verslo apskaitą bei analizę;
 • užtikrinti efektyvius įmonės valdymo procesus;
 • paslaugų teikimo ir prekių pardavimo bei pristatymo efektyvumas; užtikrinti ir gerinti paslaugų kokybę;
 • administruoti mokėjimus;
 • administruoti neapmokėtus mokėjimus;
 • kreiptis į valstybės valdymo ir veiklos institucijas bei teismą dėl savo teisėtų interesų gynimo;
 • informuoti visuomenę apie savo veiklą.

Asmens duomenų tvarkymas

TERGA tvarko Kliento duomenis naudodamasi šiuolaikinių technologijų galimybėmis, atsižvelgdama į esamas privatumo rizika ir TERGA pagrįstai prieinama organizacinė, finansinė ir techninė išteklių.

TERGA gali priimti automatizuotus sprendimus dėl Kliento. Klientas už tokį Apie TERGA veiklą pagal norminius aktus informuojama atskirai. Klientas gali nepritaria automatizuotų sprendimų priėmimui pagal įstatymą, tačiau žino, kad kai kuriose kai kuriais atvejais tai gali apriboti Kliento teisę naudotis tam tikromis jam potencialiai prieinamomis galimybėmis (pvz., gauti komercinius pasiūlymus).

TERGA gali kokybiškai ir operatyviai vykdyti su Klientu sudarytos sutarties įsipareigojimus. įgalioti TERGA grupės įmones, jų bendradarbiavimo partnerius atlikti individualius prekių pristatymus arba paslaugų teikimo veikla, pvz., prekių pristatymas, garantinio aptarnavimo atlikimas, sąskaitų faktūrų siuntimas ir panašiai. Jei atlieka šias užduotis, TERGA grupės įmonės ar bendradarbiavimas partneriai tvarko TERGA, atitinkamų TERGA grupių turimus Kliento asmens duomenis įmonės ar bendradarbiavimo partneriai laikomi TERGA duomenų tvarkytojais ir TERGA turi teisę perleisti TERGA grupės įmones ir bendradarbiavimo partnerius Kliento asmens duomenis, reikalingus šiai veiklai vykdyti, tiek, kiek tai būtina šiai veiklai vykdyti.

TERGA bendradarbiavimo partneriai ir TERGA grupės įmonės (einant asmens duomenų tvarkytoją) užtikrins asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimų vykdymą pagal TERGA reikalavimus ir įstatymus ir nenaudos asmens duomenų kitiems tikslams, nei numatyta su Klientu sudarytoje sutartyje atlikimui TERGA užduotyje.

Asmens duomenų apsauga

TERGA Kliento duomenis saugo naudodama šiuolaikinių technologijų galimybes, atsižvelgdama į esamas privatumo rizika ir „TERGA“ pagrįstai prieinami organizaciniai, finansiniai ir techniniai ištekliai, įskaitant šių saugos priemonių naudojimą:

 • Duomenų pseudoniminimas;
 • Ugniasienės;
 • Apsaugos nuo įsibrovimų ir aptikimo programos;
 • Kitos apsaugos priemonės pagal esamas techninės plėtros galimybes.

Asmens duomenų gavėjų kategorijos

TERGA neatskleidžia Kliento asmens duomenų ar paslaugų teikimo bei sutarties trečiosioms šalims gauti informaciją veikimo metu, išskyrus:

 • jei duomenys turi būti perduoti atitinkamai trečiajai šaliai pagal sudarytą sutartį, siekiant ką nors atlikti sutarties įvykdymui būtina arba teisiškai deleguota funkcija (pvz., bankui, teikiančiam atsiskaitymo ar garantijos paslaugą kaip paslaugos dalis pristatomos prekės, kurių remontui TERGA servisas nėra įgaliotas atitinkamo gamintojo įgaliotajame aptarnavimo centre);
 • pagal aiškų ir nedviprasmišką Kliento sutikimą;
 • išorės norminiuose aktuose numatytiems asmenims, jų pagrįstam prašymu, išorės norminiuose aktuose nustatyta tvarka ir apimtimi;
 • TERGA teisinių interesų apsaugai išoriniuose norminiuose aktuose nurodytais atvejais, pvz. kreipimasis į teismą ar kitas viešąsias institucijas prieš asmenį, pažeidusį šias TERGA teisėtų interesų.

Trečiųjų šalių subjektų prieiga prie asmens duomenų

„TERGA“ asmens duomenys negali būti prieinami trečiosiose šalyse (tai yra šalyse už Europos Sąjungos ribų ir Europos ekonominė erdvė) esami kūrėjai ar paslaugų teikėjai (Reglamento prasme – siuntimas į trečiosiose šalyse) duomenų tvarkytojo (operatoriaus) statusu.

Asmens duomenų saugojimo trukmė

TERGA saugo ir tvarko Kliento asmens duomenis tol, kol atitinka bent vieną iš šių kriterijų:

 • tik tol, kol galioja su Klientu sudaryta sutartis;
 • kol TERGA ar Klientas gali realizuoti savo išorinių norminių aktų nustatyta tvarka teisėtų interesų (pavyzdžiui, pateikti prieštaravimus arba pareikšti ar pareikšti ieškinį);
 • kol viena iš šalių turi teisinę prievolę saugoti duomenis;
 • kol galioja Kliento sutikimas atitinkamam asmens duomenų tvarkymui, jei nėra kitokio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas.

Aukščiau nurodytoms aplinkybėms pasibaigus, Kliento asmens duomenys ištrinami.

Prieiga prie asmeninių duomenų ir kitų Kliento teisių

Klientas turi teisę gauti norminiuose aktuose numatytą informaciją, susijusią su jo duomenų tvarkymu, įsitikinti, kad apie jūsų duomenų teisingumą ir juos ištaisyti.

Klientas taip pat turi teisę reikalauti, kad TERGA galėtų patekti į TERGA savo asmenims įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. duomenis, taip pat prašyti TERGA atlikti jų papildymą, taisymą ar ištrynimą, ar apdorojimą apribojimas Kliento atžvilgiu arba teisė nesutikti su duomenų tvarkymu (įskaitant asmens duomenų tvarkymą, vykdoma remiantis TERGA teisėtais (teisėtais) interesais, taip pat teise į duomenis. perkeliamumas. Šios teisės įgyvendinamos tol, kol duomenų tvarkymas neatsiranda iš TERGA įsipareigojimų. yra įpareigoti galiojančiais norminiais aktais ir kurie vykdomi ginant viešąjį interesą.

Klientas gali pateikti prašymą įgyvendinti savo teises:

 • raštu asmeniškai TERGA biure/parduotuvėje, pateikus asmens dokumentą;
 • kol TERGA ar Klientas gali realizuoti savo išorinių norminių aktų nustatyta tvarka teisėtų interesų (pavyzdžiui, pateikti prieštaravimus arba pareikšti ar pareikšti ieškinį);
 • elektroninio pašto forma, pasirašant saugiu elektroniniu parašu.

TERGA, gavusi Kliento prašymą įgyvendinti savo teises, patikrina Kliento tapatybę, prašymą įvertina ir jį įvykdo norminių aktų nustatyta tvarka.

TERGA atsakymas Klientui siunčiamas paštu jo nurodytu kontaktiniu adresu registruotu laišku, po galimybes, atsižvelgiant į Kliento nurodytą atsakymo gavimo būdą.

TERGA užtikrina duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimų laikymąsi pagal norminius teisės aktus ir Klientui prieštaraujant, imamasi atitinkamų veiksmų prieštaravimui išspręsti. Tačiau jei tai nepavyks, Klientas turi teisę kreiptis į priežiūros instituciją – Duomenų valstybinę inspekciją.

Kliento sutikimas tvarkyti duomenis ir teisė jį atšaukti

Klientas gali duoti sutikimą, kad TERGA būtų tvarkomi asmens duomenys, kurių teisinis pagrindas yra sutikimas paslaugų portaluose/programėlėse, TERGA ir kituose interneto puslapiuose (pvz., lojalumo programose ir naujienlaiškio registracijos formos), arba asmeniškai TERGA biure/parduotuvėje.

Klientas turi teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tokiu pat būdu, kaip jis buvo duotas, arba išsiunčiant atitinkamą pranešimą adresu info@greenhouses.lt ir tokiu atveju tolesnis duomenų tvarkymas remiantis anksčiau duotas sutikimas konkrečiam tikslui nebus vykdomas ateityje.

Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymui, vykdomam tuo metu, kai galiojo Kliento sutikimas.

Sutikimo atšaukimas negali sustabdyti duomenų tvarkymo kitais teisiniais pagrindais.

Bendravimas su klientu

TERGA bendrauja su Klientu Kliento nurodyta kontaktine informacija (telefono numeris, pašto adresą, pašto adresą, taip pat naudojantis sms pranešimais iš tarnybos).

TERGA praneša apie sutartinių įsipareigojimų vykdymą sudarytos sutarties pagrindu (pvz., prekės pristatymo ar paslaugų atlikimo terminų derinimas, informacija apie sąskaitas, planuojamus darbus, pakeitimus paslaugas ir pan.).

Komerciniai pranešimai

Bendravimas apie komercinius pranešimus apie TERGA ir/ar trečiųjų šalių paslaugas ir kitus su tiesioginis sutartinių paslaugų teikimas nesusijusioms komunikacijoms (pvz., klientų apklausos) TERGA atliekami pagal išorės norminius aktus arba pagal Kliento sutikimą.

Klientas gali duoti sutikimą gauti komercinius pranešimus iš TERGA ir/ar jos bendradarbiavimo partnerių ir kituose interneto puslapiuose (pavyzdžiui, naujienlaiškių registracijos formos).

Kliento duotas sutikimas gauti komercinius pranešimus galioja iki jo atšaukimo (net ir pasibaigus paslaugų sutarčiai nutraukimas). Klientas gali bet kada atsisakyti gauti tolesnius komercinius pranešimus bet kuriuo iš toliau nurodytų būdų tipai:

 • išsiųsdami el. laišką adresu info@greenhouses.lt;
 • asmeniškai TERGA biure/parduotuvėje;
 • naudodamiesi automatine atsisakymo parinktimi, pateikta komerciniame pranešime gavimo paspaudus atitinkamo komercinio pranešimo (el. pašto) pabaigoje esančią atsisakymo nuorodą.

TERGA nustoja siųsti komercinius pranešimus, kai tik bus apdorotas Kliento atsisakymo prašymas sutikimas su komerciniais pranešimais.

Slapukų naudojimo sąlygos

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kuriuos žiniatinklio naršyklė (pvz., „Google Chrome“, „Microsoft Edge“, „Firefox“, „Safari“) ir pan.) saugomi vartotojo galiniame įrenginyje (kompiuteryje, mobiliajame telefone, planšetiniame kompiuteryje) tuo metu, kai vartotojas lankosi svetainėje svetainę, kad būtų galima identifikuoti naršyklę arba išsaugoti informaciją ar nustatymus naršyklėje. Taigi, su slapukų pagalba svetainė įgyja galimybę išsaugoti individualius vartotojo nustatymus, atpažinti jį ir atitinkamai reaguoti, siekdami pagerinti svetainės naudotojo patirtį. Vartotojas gali išjungti arba apriboti slapukus naudojimą, tačiau be slapukų nebus galima pilnai naudotis visomis svetainės funkcijomis.

Priklausomai nuo atliekamų funkcijų ir naudojimo tikslo, TERGA naudoja privalomus slapukus, funkciniai slapukai, analitiniai slapukai ir tiksliniai (reklaminiai) slapukai.

Privalomi slapukai reikalingi, kad vartotojas galėtų laisvai lankytis ir naršyti svetainėje bei jais naudotis siūlomos galimybės, įskaitant informacijos apie paslaugas gavimą ir jų pirkimą. Šie slapukai identifikuoja vartotojo įrenginį, tačiau neatskleidžia vartotojo tapatybės, taip pat nerenka ir nekaupia informacijos. Be šių slapukų atveju svetainė negalės pilnai funkcionuoti, pavyzdžiui, suteikti vartotojui reikiamos informacijos, elektroninėje parduotuvėje suteikti prašomas paslaugas. Šie slapukai saugomi vartotojo įrenginyje iki interneto naršyklė užsidaro.

Funkciniai slapukai prisimena vartotojo pasirinktus nustatymus ir pasirinkimus, kad vartotojas galėtų jaustis patogiau naudotis svetaine. Šie slapukai visam laikui išsaugomi vartotojo įrenginyje.

Analitiniai slapukai renka informaciją apie tai, kaip vartotojas naudojasi svetaine, nustato dažniausiai lankomas skiltis, įskaitant turinį, kurį vartotojas pasirenka naršydamas svetainėje. Informacija naudojama analizės tikslais išsiaiškinti, kas domina svetainės vartotojus ir galėtų pagerinti svetainės funkcionalumą, padaryti ją patogesnę tinkamas naudoti. Analitiniai slapukai tik identifikuoja vartotojo įrenginį, bet neatskleidžia vartotojo tapatybės. Kai kuriais atvejais kai kurie analitiniai slapukai vietoj svetainės savininko, pagal jo nurodymus ir tvarko tik trečiųjų šalių duomenų tvarkytojai (operatoriai) nurodytais tikslais, pvz. Google AdWords.

Tiksliniai (reklaminiai) slapukai naudojami informacijai apie naudotojo lankomas svetaines rinkti ir siūlytų ar skirtų mūsų ar bendradarbiavimo partnerių interesus atitinkančias paslaugas tiesiogiai konkrečiam vartotojui pasiūlymai, atitinkantys konkretaus vartotojo parodytą susidomėjimą. Paprastai šie slapukai yra su svetainės savininku leidimą pateikia trečiosios šalys, pvz., Google Adwords, pagal nurodytus tikslus. Tiksliniai slapukai yra nuolat saugomi vartotojo terminale.

TERGA naudoja slapukus, kad pagerintų naudojimosi svetaine ir pagrindiniu puslapiu patirtį:

 • užtikrinti pagrindinio puslapio funkcionalumą;
 • svetainės funkcionalumą pritaikykite prie vartotojo naudojimo įpročių – įskaitant kalbą, paiešką užklausoms – anksčiau peržiūrėtas turinys;
 • gauta statistinių duomenų apie puslapio lankytojų srauto lankytojų skaičių, puslapyje praleistą laiką ir pan.;
 • naudotojo autentifikavimui;
 • jei vartotojas yra TERGA paslaugų klientas, rodyti pritaikytą pagal vartotojo poreikius pasiūlymai.

Jei nenurodyta kitaip, slapukai saugomi, kol atliekama veikla, kuriai jie buvo surinkti, ir po jos jie ištrinami.

Informacija apie slapukus neperduodama apdoroti už Europos Sąjungos ir EEE ribų.

Slapukų priėmimas ir išjungimas

Lankantis TERGA interneto svetainėse ir pagrindiniuose puslapiuose vartotojui rodomas langas su pranešimu, kad žiniatinklio svetainė naudoja slapukus. Uždarydamas šį pranešimo langą, vartotojas patvirtina, kad yra susipažinęs su informaciją apie slapukus, jų naudojimo tikslus, atvejus, kai jų informacija perduodama trečiajai šaliai asmuo ir su jomis sutinka. Atitinkamai, teisinis slapukų naudojimo pagrindas yra vartotojo sutikimas. Taip naudodamasis svetaine ar pagrindiniu puslapiu vartotojas sudaro sutartį – slapukų apdorojimui reikalinga sutartis su vartotoju įvykdymui arba TERGA savo teisinės pareigos įvykdymui ar teisėtų interesų įgyvendinimui.

Apriboti ir ištrinti slapukus galima kiekvienos interneto naršyklės saugos nustatymuose. Tačiau tai turėtų būti priimta atsižvelkite į tai, kad negalite atsisakyti naudoti privalomus ir funkcinius slapukus, nes be jų interneto svetainės ir pagrindiniai puslapiai užtikrinti visišką panaudojimą neįmanoma.

Siekdami užtikrinti geriausią naudotojo patirtį ir visas svetainės funkcijas, rekomenduojame išsaugoti slapukus.

Jei turite klausimų apie slapukų naudojimą, susisiekite su mumis el. paštu: info@greenhouses.lt

Kitos sąlygos

TERGA svetainėse gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, kurios turi savo naudojimo sąlygos ir asmens duomenų apsauga, už kurias TERGA neatsako.

TERGA turi teisę papildyti Privatumo politiką, kad Klientui būtų prieinamas dabartinis jos turinys patalpindami versiją TERGA svetainėje.